Snabbkurs i solceller

En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten är oslagbar. Dessutom är den tyst och miljövänlig. Livslängden beräknas till minst 30 år, sannolikt närmre 50 år. All elektrisk inkoppling i anläggningen måste enligt lag utföras av en behörig elektriker.

Effekt

I Sverige ger effekten från solljuset cirka 1 150 W per kvm modulyta och år. Sverige har runt 1 000 soltimmar per år vilket är ungefär lika mycket som mellersta Europa och norra Italien.

Det innebär att en anläggning på exempelvis 5 kW genererar cirka 5 800 kWh per år. Elproduktionen är direkt proportionell mot solinstrålningen, och en klar sommardag produceras det som mest. Men även en lite mulen dag omvandlar solcellsanläggningen solljuset till el.

Solcellsmoduler

Anläggningen består av ett antal solcellsmoduler, som i första hand placeras på ett tak, samt en växelriktare. Kiselmoduler finns som mono- (svarta) och polykristallina (blå) solceller.

Tidigare fanns en tydlig effektskillnad men med dagens teknik är det mest utseendet som skiljer dem åt. Solcellsmodulen mäter totalt 1695 x 1000 x 32 mm.
Vikten per modul är cirka 19 kg. Verkningsgraden på våra kiselmoduler ligger på cirka 19,9 %. Detta kan jämföras med en bilmotor som ligger runt 0,5 %.

Någon rengöring av modulerna är normalt inte nödvändigt, utan vanligt regn räcker oftast. Modulerna tål ett snötryck på över 500 kg per m2 .

Eventuell snöskottning bör utföras med försiktighet, eftersom glasytan blir hal när den är blöt. För övrigt behövs inget underhåll. De moduler vi använder tillverkas av Q-cells som är en av världens ledande tillverkare.

De har 12 års materialgaranti samt 25 års effektgaranti, vilket innebär att de ska ha minst 80 % av effekten kvar efter 25 år.

Växelriktare

Modulerna seriekopplas på taket och den likström de producerar leds i kablar till en växelriktare som oftast placeras nära elcentralen.

Växelriktaren omvandlar den producerade likströmmen till växelström innan elen kommer in i elcentralen. Den producerade elen nyttjas först av fastigheten, eventuellt överskott leds ut på elnätet och säljs.

På växelriktarens display framgår exempelvis hur mycket el som produceras just då, per dag och månad samt total produktion. Denna information kan även fås via internet och telefon.

Beräknad livslängd är cirka 20 år. De växelriktare vi använder tillverkas i Tyskland ( SMA ) och är programmerade för nordiska förhållanden. 5 års produktgaranti med möjlighet att mot tillägg få 10 år.

Placering

Den allra bästa placeringen är på ett tak rakt i söder med en taklutning på cirka 35-50 grader. En avvikelse från optimal vinkel med 10 grader ger ändå drygt 95 % av tillgänglig maxeffekt. Ett helt platt tak ger cirka 85 %. Placering mot öster eller väster går också bra, och ger också cirka 85 % av maxeffekten. Moduler på en husfasad mot söder ger runt 70 %. Lägre effekter beroende på väderstreck kan enkelt kompenseras genom att öka antalet moduler på takytan.

Skuggning

Modulernas konstruktion samt hur de kopplas in gör att de kan klara kortare perioder av skuggning från exempelvis träd, skorstenar eller takkupor. Kraftiga långvariga skuggningar ska dock undvikas helt. Om anläggningen skuggas tappar den nämligen effekt. Exakt hur mycket effekt som förloras beror på många faktorer, bland annat hur modulerna är inkopplade, hur stor yta som skuggas samt under hur lång tid. Det finns bra lösningar på detta.

Fastsättning

Det är viktigt att anläggningen monteras på ett säkert sätt. Det finns olika monteringssystem beroende på om den ska monteras på tak med tegel/betongpannor, plåt eller på en husfasad. Vi hjälper till så att du får rätt material.

Försäljning av överskottsel

Den 1 januari 2015 lagstadgades en del förslag som underlättar betydligt för den som vill producera sin egen el. Nätägaren är nu skyldig att ta emot producerad el om den är producerad enligt Elsäkerhetsverkets riktlinjer, vilket vi garanterar att el producerad med våra anläggningar är. Dessutom får man 60 öre i skattereduktion per överproducerad kWh, förutom det man får betalt från elhandelsföretaget vid försäljning. Kontakta olika elhandelsföretag för att få bästa möjliga försäljningspris. Byter du elleverantör måste du även köpa energi från dem. Allt detta sammantaget, plus det faktum att anläggningarna blivit betydligt billigare och bättre, gör att det aldrig tidigare varit så lönsamt att producera sin egen el som nu.

Nordic Solar

De solcellsmoduler och växelriktare vi valt att använda levereras från svenska Nordic Solar i Årjäng i Värmland. De har många års erfarenhet av både stora och små solcellsanläggningar. Läs gärna mer på Nordic Solar.

Everöds Elbyrå

Everöds Elbyrå har med sina mer än 55 år i elbranschen en stor erfarenhet och kunskap beträffande alla sorters elinstallationer. Vi tar dessutom hand om alla momenten i installationen, vilket innebär att du slipper komma i kläm mellan flera entreprenörer. Du har endast en kontakt att hålla reda på och du får snabba och klara besked.

Kom igång och producera din egen el med en godkänd solcellsanläggning!

Första kontakten

Om du är intresserad av att börja producera din egen förnybara el och vill veta mer kontaktar du Everöds Elbyrå som är en godkänd och certifierad installatör för solcellsanläggningar. Fråga efter Linda eller Conny: 044-23 83 50.

Val av lösning

Om du väljer att gå vidare gör vi ett kostnadsfritt besök hos dig. Dina förutsättningar för elproduktion klargörs, och vi kommer tillsammans fram till lämplig storlek och placering på solcellsanläggningen. Du får även veta om din nuvarande huvudsäkring och elcentral klarar denna. Krävs det en ombyggnad eller ändring av elcentralen tar vi fram en offert på kostnaden till dig.

Administration

Vi sköter kontakten med din nätägare beträffande nätanslutningen och hanterar för och färdiganmälan som måste vara klar innan anläggningen kan anslutas till elnätet. Vi ser även till att din elmätare kostnadsfritt byts ut mot en dubbelriktad elmätare som är anpassad för elproduktion.

Byggandet

Planering av materialleverans, montering och installation görs tillsammans med dig. När anläggningen är klar och i drift får du en genomgång om hur den fungerar och vad som är viktigt att tänka på för en lång och problemfri elproduktion.

Support

Om problem skulle uppstå har du tillgång till kompetent support som ofta kan hjälpa till direkt via telefon. Behöver du hjälp på plats har vi så klart även tekniker att skicka ut till dig så fort det bara går.

Trygghet och garantier

Våra produkter är ordentligt testade under verkliga förhållanden och finns sedan lång tid tillbaka på flera ställen i Sverige. Växelriktaren har 5 års produktgaranti som kan utökas till 10 år. Modulerna 12 års produktgaranti samt 25 års linjär effektgaranti. Det innebär att minst 80 % av effekten ska vara kvar efter 25 år.

Bra att känna till om solcellsanläggningar

Bygglov för solceller

Det är viktigt att ni tar kontakt med er kommun för aktuell information angående eventuellt bygglov i god tid innan anläggningen ska installeras. Efter den 1 augusti 2018 är solcellsinstallationer bygglovsbefriade.

”Slopat krav på bygglov för solcellspaneler (CU32) Beslutet innebär att det inte längre kommer att behövas bygglov för att montera solcellspaneler på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område.

Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.

Även fortsättningsvis krävs bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Bygglov krävs även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.”

Försäljning av överskottsel

Det lönar sig att först samla information från flera olika elhandelsföretag och jämföra deras erbjudanden och villkor. Skillnaderna kan nämligen vara stora. Teckna sedan ett avtal med det elhandelsföretag du vill sälja till.
Kontrollera samtidigt vad som gäller beträffande elcertifikat och ursprungsgarantier. Dessa kan generera ytterligare förtjänst för varje såld kWh.
Nätägaren kan betala en nätnyttaersättning på cirka 5 öre per kWh. Kontakta din nätägare för mer information.

Skattereduktion (vid mikroproduktion av förnybar el)

Skattereduktionen är 60 öre per kWh för den mängd el som mikroproducenten köper tillbaka av den sålda överskottsproduktionen. Max 30 000 kWh = 18 000 kronor per år.

Lagra energin i batteri

Solcellerna levererar bara el när de får ljus på sig och kan inte lagra någon energi. Med ett batteri lagras solelen till solen har gått ner och man fortsätter använda den egenproducerade elen även när det är mörkt ute. Den ökade självförsörjandegraden beror på batteriets storlek, effekt. Littiumjonbatterier för energilagring behöver en växelriktare för att göra om likspänningen till växelström som vi använder oss av i våra hus. Via en Smartmeter avgörs när det är dags att lagra elen eller använda den i huset.